• ផ្ទះ
  • news
  • Products News
  • ប្រដាប់ប្រដារដើម្បីរកកន្លែងលាងចានរបស់អ្នក
ប្រដាប់ប្រដារដើម្បីរកកន្លែងលាងចានរបស់អ្នក

Remove oil fumes from your kitchen, with the best Range Hood from ក្រុមហ៊ុនហ្វូសូសានឌីម៉ីអេឡិចត្រូនិចអេស។, អិលធីឌី. Range hoods fill a significant need, by venting smoke and scents out of your kitchen. We offer a wide determination of range hoods in an assortment of styles and sizes.

Types and Styles of Range Hoods

We all like a delicious home-cooked dinner. But cooking usually outcomes in smoke, oil, unclean filling the air, that is the place where range hoods become possibly the most important factor. They vent away those unpleasant smell of smoke.

Curve shape tempered glass range hood, has a slant design, the outer oil gatherer can provide better oil collection effect. It features a filterless idea, which is detachable. You can take it out and clean it simply. What’s more, it can better snares the undesirable oil, smoke, scents, and vent it out of your kitchen.

If you think more about transportation and appearance, a detachable range hood is recommended. Its unique design assists clients with saving delivery expenses, and offers an exemplary top of the line appearance. This range hood is a work of art in your kitchen. Dark safety glass finish, អំណាចបឺតខ្ពស់, these brilliant highlights have caught clients’ eyes.

Another factor to consider while picking a range hood is area. Where and how would you intend to mount it? Dimple produce basic T shape range hoods. As a professional range hood manufacturer, we can customize the design for you. Whether it is 60cm or 90 cm width, baffle filter or filterless, stainless steel or black powder coating chimney, plastic or stainless steel oil collector, you can choose and customize according to your needs.

Shop Dimple’s all kinds of range hoods. To choose the product in the style and finish that matches your taste and your budget.

ស្លាក: , ,
O N បន្ទាត់
សាកសួរឥឡូវនេះ